دبیرستان پسرانه دارالقرآن (متوسطه دوره دوم) اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

آموزش مکالمه زبان انگلیسی | درس دوم از سطح یک آموزش مکالمه زبان انگلیسی با روش شنیدن